Rodo

Działając w imieniu i na rzecz grupy przedsiębiorstw, występujących pod wspólną nazwą Grupa Tree, funkcjonujących wedle wiążących reguł korporacyjnych w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., podmiot Tree Polska Sp. z o.o. informuje, że jako spółka sprawująca kontrolę w Grupie, na mocy porozumień wzajemnych, od dnia 17 maja 2018 r. sprawuje funkcję administratora danych osobowych będących w posiadaniu i przetwarzanych przez spółki z Grupy.

Osoby zainteresowane odsyłamy do załączonego dokumentu Polityka ochrony danych osobowych w Grupie Tree, przyjętego uchwałą zarządu Tree Polska z 17 maja 2018 r.

W sprawach doraźnych prosimy o kontakt: iod@tree.com.pl